Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

zawody i branże

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość?

 Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę  w kolejnictwie?

Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz – oto nasza propozycja!

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

 Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!

TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

 • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
 • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 •  budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Warunki pracy

Jeżeli podejmiesz pracę w wyuczonym zawodzie, będziesz wykonywał i nadzorował prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO

 Technik budwonictwa kolejowego opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi
 na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz
z rozjazdami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i koordynacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;
 • oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
 • podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
 • prowadzenia dokumentacji budowy;
 • sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów (według PKP Polskie Linie Kolejowe jest zapotrzebowanie na fachowców w wyżej wymienionych zawodach)!

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Rozwój motoryzacji spowodował wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Uczniowie kształcący się w tym kierunku stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej.

Będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności i sposobu napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone

w elektronikę i nowoczesne technologie.

Uczniowie kształcący się w tym kierunku stają się specjalistami z dziedziny naprawy, eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej.

Będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w :

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

MECHANIK MOTOCYKLOWY

Mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż motocykli, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów motocykli wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi motocykli,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
 • salonach sprzedaży motocykli i instytucjach zajmujących się obrotem częściami motocyklowymi,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem motocykli.

Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elektronicznych układów sterujących oraz dodatkowego wyposażenia motocykli powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, obsługą oraz naprawą motocykli. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na mechaników motocyklowych – specjalistów w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych.

ELEKTROMECHANIK

Zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych.

W zawodzie elektromechanika wymagana jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo ruchowa. To zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywane pracy.

Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowo-naprawczych oraz innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.

Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

ŚLUSARZ

Kształcenie zawodowe ślusarza ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi oraz wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

 • wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
 • obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
 • wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
 • wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej, nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego wyglądu.

Kandydat do zawodu ślusarza powinien charakteryzować się zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy.

Dobrze wykształceni i przygotowani do zawodu ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić tez własną działalność gospodarczą.

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.