Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy – plan działań na rok szkolny 2015/2016

 

 

CeleZadaniaFormy realizacji zadańRealizatorzy
1. Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy w szkole.

a.     Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

b.     Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród młodzieży.

c.      Budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, pomiędzy szkołą a domem rodzinnym.

 

 

1.Dostarczanie informacji na temat przemocy, agresji i jej skutków.

 

2.Pokazanie sposobów radzenia sobie z agresją własną i innych

 

3.Ukazywanie prawnych

i moralnych skutków stosowania przemocy.

 

4. Nauka nazywania swoich emocji i uczuć.

5. .Doskonalenie nauczycieli w zakresie współczesnych problemów młodzieży.

 

6. Doskonalenie umiejętności poprawnej komunikacji

 

7. .Zmniejszanie agresywnych zachowań na terenie szkoły.

 

8. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia.

 

9.Uczenie zachowań asertywnych.

 

10 .Uświadamianie uczniów, na czym polegają agresywne zachowania.

 

11. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

12. Uczenie skutecznych reakcji w sytuacji zagrożenia

Uczenie zachowań asertywnych.

 

13.Uświadamianie uczniów, na czym polegają agresywne zachowania.

 

14. Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z presją innych i grupy.

 

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat przemocy, agresji i jej skutków.

 

Ø  Prelekcje na zebraniach rodziców na temat problemów w relacjach z dzieckiem

 

Ø  Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

 

Ø  Psychodramy „Jak można inaczej”, „Co by było, gdyby…”?

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat poprawnych i efektywnych sposobów komunikacji,

 

Ø  Przygotowanie gazetek ściennych

 

Ø  Akcje plakatowe na temat agresji i przemocy.

 

Ø  Lekcje wychowania do życia w rodzinie i biologii na temat funkcjonowania człowieka w stanie stresu, zagrożenia

 

Ø  Apele porządkowe

 

Ø  Prelekcje psychologa szkolnego oraz zaproszonych specjalistów

 

Ø  Udział w warsztatach z zakresu komunikacji, integracji.

 

Ø  Spotkania z Policją i Strażą Miejską

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat radzenia sobie z agresją własną i innych

 

Ø  Rozmowy indywidualne z uczniami

 

 

-wychowawcy klas,

 

– nauczyciel biologii,

wychowania do życia w rodzinie,

 

– nauczyciele wychowania fizycznego,

 

-psycholog szkolny,

 

-pielęgniarka szkolna,

 

-zaproszeni specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą,

 

-przedstawiciele Policji

2. Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia, w tym odpowiedzialności za własny rozwój, rozpoznawanie mocnych i słabych stron oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

a.     Kształtowanie postawy asertywności i samoakceptacji. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń życiowych i szkolnych.

b.     Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje oraz umiejętności dokonywanie właściwego wyboru.

c.      Rozbudzanie kreatywności oraz kształtowanie umiejętności określania własnych zdolności i predyspozycji.

d.     Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań.

e.      Dążenie do rozwijania wśród uczniów samodzielności, systematyczności i inicjatywy.

1.Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.

 

2.Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w różne formy działalności.

 

3.Umożliwienie uczniom udziału w warsztatach, pogadankach i zajęciach z zakresu poznania samego siebie (samoakceptacja, samorealizacja), asertywność.

 

4. Udział w zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej, budowania ścieżki kariery.

 

5. Udział  w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę.

 

6.Warsztaty z zakresu podnoszenia motywacji do nauki.

 

7. Zajęcia dla uczniów zdolnych, stymulujące zainteresowania i zdolności.

 

8.Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki.

 

9.Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

 

Ø  Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami

 

Ø  Spotkania z psychologiem szkolnym

 

Ø  Udział uczniów i rodziców w prelekcjach specjalistów

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat sposobów efektywnego uczenia się, zainteresowań, motywacji do nauki, wzmacniania poczucia własnej wartości

 

Ø  Warsztaty  z zakresu preorientacji zawodowej, budowania ścieżki kariery przeprowadzane przez specjalistów z instytucji zewnętrznych współpracujących ze szkołą

 

Ø   Wykaz zajęć pozalekcyjnych, oferowanych przez szkołę.

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat kształtowania umiejętności interpersonalnych

 

Ø  Lekcje edukacji dla bezpieczeństwa – kształtowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia własnego i innych

 

Ø

 

 

– wychowawcy

 

-psycholog szkolny

 

– zaproszeni specjaliści

 

– nauczyciele,

 

– wszyscy pracownicy szkoły

 3. Uczenie kultury zachowania, tolerancji i szacunku dla innych ludzi i kultur.

a.     Kształtowanie postępowania zgodnego z uniwersalnymi zasadami etyczno-moralnymi i społeczno-obywatelskimi.

b.     Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na odpowiedzialności  za drugiego człowieka, tolerancji, szacunku i zaufaniu.

c.      Kształtowanie wrażliwości na dobro drugiego człowieka.

 

 

 

1.Wzbudzanie szacunku dla drugiego człowieka oraz poszanowania jego godności.

 

2. Zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia.

 

3.Kształtowanie umiejętności przyjmowania pochwał

i krytyki.

 

4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, uczuć, poglądów.

 

5. Kształtowanie postaw tolerancji.

 

6. .Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu

i budowania autorytetu.

 

 

Ø  Lekcje wychowawcze poświęcone kształtowaniu właściwych postaw i zachowań

 

Ø  Spotkania z psychologiem szkolnym

 

Ø  Program „Miejska Dżungla” – kształtowanie postawy wobec osób niepełnosprawnych

 

Ø  Organizowanie różnych imprez na terenie szkoły: turnieje sportowe, festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Ø  Udział uczniów w apelach i akademiach okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat funkcjonowania w grupie

 

Ø  Lekcje religii – kształtowanie postaw moralnych i etycznych

 

Ø  Lekcje wychowania do życia w rodzinie

 

 

-wychowawcy klas,

 

-nauczyciele historii,

 

– nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

 

-psycholog szkolny,

 

-katecheta,

 

-pozostali nauczyciele

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla szeroko pojętej kultury, w tym regionalnej.

a.     Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej z jednoczesnym otwarciem na problemy Europy i świata.

b.     Uczenie krytycznego kontaktu z kulturą, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i udział w życiu kulturalnym regionu.

 

 

1.Utrwalanie szacunku do godła państwa polskiego i symboli narodowych.

 

2. Zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia.

 

3. Uczenie potrzeby obcowania z kulturą szeroko rozumianą.

 

4. Angażowanie uczniów w działania na rzecz kultury i sztuki.

 

5. Promowanie obcowania z wytworami kultury – zachęcanie do udziału wydarzeniach kulturalnych –  zwłaszcza regionu.

 

Ø  Dbanie o dobór właściwego stroju uczniów stosowanie do okoliczności

 

 

Ø  Spotkania z psychologiem

 

Ø  Szkolne akcje krwiodawstwa – postawa otwartości na dobro drugiego człowieka

 

Ø  Udział w uroczystościach, imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych

 

Ø  Wyjścia do muzeum, kina, teatru, ośrodków regionalnej kultury

 

Ø  Lekcje historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie – kształtowanie patriotycznej postawy, szacunku do godła, państwa polskiego  i symboli narodowych

 

 

-wychowawcy klas,

 

-nauczyciel wychowania dożycia w rodzinie,

 

-katecheta,

 

-pozostali nauczyciele,

 

-psycholog szkolny,

 

– nauczyciele historii

 

 

5. Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym.

a.     Ukierunkowanie na dalsze kształcenie, wybór drogi edukacyjnej i ścieżki kariery.

b.     Promowanie udziału w obchodach świąt narodowych, religijnych i innych.

c.      Kształtowanie postaw prorodzinnych.

 

1. Udział w zajęciach warsztatowych – psycholog szkolny, specjaliści z instytucji współpracujących ze szkołą w realizacji jej funkcji wychowawczych

 

2. Udział w obchodach świąt miejskich, regionalnych, narodowych i religijnych

 

3. Zajęcia promujące wartości rodzinne.

Ø  Wyjścia młodzieży do zakładów pracy,

 

Ø  Spotkania z psychologiem szkolnym

 

Ø  Spotkania z zaproszonymi specjalistami

 

Ø  Zebrania rodziców (pedagogizacja rodziców,

 

Ø  Udział  imprezach klasowych, szkolnych, miejskich i innych.

 

Ø  Warsztaty z zakresu wyboru zawodu, określenia ścieżki kariery zawodowej.

 

 

 

-wychowawcy klas,

 

-nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,

 

– doradca zawodowy

 

-pozostali nauczyciele,

 

-psycholog szkolny,

 

-psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej

6. Kształtowanie nawyków dbałości o środowisko społeczno- przyrodnicze.

a.     Kształtowanie wrażliwości na przyrodę oraz postawy odpowiedzialności za otaczające środowisko.

 

 

 

 

1. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

 

2.Uwrażliwianie młodzieży na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

Ø  Udział w akcjach ekologicznych np. „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”

 

Ø  Udział w akcjach zbierania odpadów np. baterii, żarówek, sprzętu elektronicznego

 

Ø  Lekcje wychowawcze – pogadanki na temat ekologii.

 

Ø  Lekcje biologii.

 

-wychowawcy

 

– dyrektor szkoły

 

– nauczyciele wychowania fizycznego

 

– nauczyciel przepisów ruchu drogowego

 

– pracownicy szkoły

7. Promowanie zdrowego stylu życia.

a.     Uczenie dbałości o zdrowie swoje i innych.

b.     Propagowanie prawidłowych wzorców żywieniowych i aktywności fizycznej.

c.      Promowanie życia bez uzależnień.

 

 

1.Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą.

 

2.Propagowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania się.

 

3.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.

 

4.Kształtowanie kultury czasu wolnego.

 

5. .Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

3.Kształcenie nawyku zdrowego stylu życia.

 

 

 

Ø  Lekcje wychowawcze na temat wpływu alkoholu, nikotyny, dopalaczy i innych środków odurzających  na zdrowie człowieka

 

Ø  Prelekcje na zebraniach rodziców na temat środków uzależniających

Ø

Ø  Lekcje biologii na temat chorób zakaźnych, w tym AIDS, chorób przenoszonych droga płciową

 

Ø  Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS

 

Ø  Lekcje chemii na temat substancji trujących

 

Ø  Lekcje biologii na temat zdrowego odżywiania się

 

Ø  Udział w programach i konkursach o tematyce prozdrowotnej

 

Ø  Lekcje wychowania fizycznego

 

Ø  Turnieje sportowe szkolne i międzyszkolne

 

Ø  Lekcje wychowawcze

 

Ø  Spotkania z psychologiem szkolnym

 

Ø  Spotkania z pielęgniarką szkolną

 

Ø  Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

 

 

– wychowawcy

 

– nauczyciele wychowania fizycznego

 

– nauczyciel biologii

 

– nauczyciel chemii

 

– pielęgniarka szkolna

 

Udostępnij ten post
Skip to content