Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do Technikum nr 7
w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady rekrutacji na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657).

 

Technikum nr 7 kształci w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego – nowy kierunek!
 • technik pojazdów kolejowych – nowy kierunek !
 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka lub geografia

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

– mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

15 czerwca – 10 lipca 2020 r. – kandydaci dostarczają do szkoły wniosek o przyjęcie
(w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej); 

26 czerwca – 10 lipca 2020 r.  – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wydanie skierowania na badania lekarskie;

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r.  – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;

12 sierpnia 2020 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
i niezakwalifikowanych;

13 sierpnia – 18 sierpnia   2020 r . – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I stopnia nr 5
w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady rekrutacji na podstawie:

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657).

 

Szkoła branżowa kształci w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • mechanik motocyklowy
 • elektromechanik
 • ślusarz

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia nr 5 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

15 czerwca – 10 lipca 2020 r. – kandydaci dostarczają do szkoły wniosek o przyjęcie
(w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej);

26 czerwca – 10 lipca 2020 r. – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wydanie skierowania na badania lekarskie;

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;

12 sierpnia 2020 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
i niezakwalifikowanych;

13 sierpnia – 18 sierpnia  2020 r . – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

19 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Zasady i terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 roku, poz.996, 1000, 1290, 1669), Zarządzenie WE-KZ.537.33.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa śląskiego. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów/Dz. U. z 2019 r., poz.1737

Szkoła prowadzi nabór w formie tradycyjnej bez wykorzystania systemu informatycznego. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Sekretariacie w godzinach 8.00-13.00 w siedzibie szkoły pod adresem Katowice, ul. Gliwicka 228.

Terminy rekrutacji:

zalacznik-nr-1-bs-ii-i-polic_2020_2021

 

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

 

 

 

Udostępnij ten post