Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

REGULAMIN  REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH
na rok szkolny 2023/2024

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)
3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.2.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
ZS 7 w Katowicach:

Harmonogram rekrutacji ustalono na podstawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 • 15 maja 2023 r. –  19 czerwca 2023r. godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (osobiście po wydrukowaniu z elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów lub w postaci elektronicznej). 
 • 23 czerwca 2023 r. – 10 lipca 2023 r. godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  – zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 • do 17 lipca  2023  r. – weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • 18 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 • 18 lipca 2023 r. – 25 lipca 2023 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 26 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Technikum nr 7 kształci w zawodach:

 

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka lub geografia

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

– mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 5 kształci w zawodach:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia nr 5 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Branżowa Szkoła II Stopnia 

technik pojazdów samochodowych

technik transportu drogowego

zal-2-terminy-rekrutacji-bs-ii-i-polic_2023_2024

 

Udostępnij ten post
Skip to content