Plan pracy Zespołu Szkół nr 7

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

30 sierpnia 2023 – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej o godz. 09:00

31 sierpnia – 01 września 2023 – spotkanie komisji przedmiotowych

04 września 2023 – zebrania z rodzicami klas 1 o godz. 17:00

04 września 2023 –  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, godz. 9:00, klasy pierwsze  10:00

12 września 2023 – złożenie planów pracy komisji przedmiotowych; złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych rozkładów materiału i kryteriów ocen

13 września 2023 – zebrania z rodzicami pozostałych klas, wybór trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców

13 września 2023 – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie dokumentów: plan nadzoru dyrektora szkoły, harmonogram uroczystości szkolnych, plan pracy ZS nr 7, program wychowawczo-profilaktyczny, skład zespołów pomocy psych-pedagogicznej, dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024

15 września 2023 – złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w zawodowego w sesji zima 2024 w technikum

wrzesień 2023 – Salon Maturzystów

27 września 2023 – zebranie Rady Rodziców godz. 17:30

do 30 września 2023 – zebranie samorządu szkolnego – wybory, ustalenie planu pracy samorządu szkolnego

30 września 2023 – wychowawca klasy maturalnej składa dyrekcji szkoły deklaracje maturzystów o przystąpieniu do matury oraz dostarczenie wniosków o przystąpieniu do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia

02 – 27 października 2023 miesięczna praktyka zawodowa klasy III TA oraz III TB

październik/listopad/grudzień 2023 – szkolenia Rady Pedagogicznej (wg potrzeb), konferencje analizujące wyniki matury i egzaminu zawodowego – po otrzymaniu wyników z OKE

06 listopada – 01 grudnia 2023 – miesięczna praktyka zawodowa klasy IV TA oraz IV TB

22 listopada 2023 – spotkania z rodzicami

listopad/grudzień 2023 – próbna matura, próbny egzamin zawodowy

22 listopada 2023 – poinformowanie uczniów klasy V o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze

grudzień 2023/maj 2024 – powołanie szkolnego zespołu przeprowadzania egzaminu zawodowego

13 grudnia 2023 – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych na I śródrocze w klasie V

20 grudnia 2023 – zebranie klasyfikacyjne dla klasy V

22 grudnia 2023 – poinformowanie uczniów klasy IV o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze

23 – 31 grudnia 2023zimowa przerwa świąteczna

01 stycznia 2024 – rozpoczęcie II semestru dla klasy V

09 stycznia 2024 – egzamin zawodowy klasa V – część praktyczna

10 – 15 stycznia 2024 – egzamin zawodowy klasa V – część pisemna

19 stycznia 2024 – ostateczny termin wystawiania ocen na I śródrocze

24 stycznia 2024 – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

31 stycznia 2024 – koniec I semestru

29 stycznia – 11 lutego 2024 – ferie zimowe

01 lutego 2024 – rozpoczęcie II śródrocza

07 lutego 2024 – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

07 lutego 2024 – ostateczny termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2024

21 lutego 2024 – Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące I śródrocze

luty 2024 – powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego

marzec/kwiecień 2024 – szkolenia Rady pedagogicznej wg potrzeb

marzec 2024– Dzień Śląski i Dzień Otwarty

25 marca 2024 – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego w klasie V

28 marca – 02 kwietnia 2024 – wiosenna przerwa świąteczna

08 kwietnia 2024 – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego w klasie V

10 kwietnia 2024 – zebranie Rady Rodziców i zebrania z rodzicami

kwiecień 2024 – bieg profilaktyczny „Biegam zamiast…”

19 kwietnia 2024 – ostateczny termin wystawienia ocen w klasie V

22 kwietnia 2024 – zebranie klasyfikacyjne klasy V

07 – 09 maja 2024 – egzamin maturalny pisemny

20 maja 2024 – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

czerwiec/lipiec/sierpień 2024 – prace komisji rekrutacyjnej

03 czerwca 2024 – część praktyczna egzaminu zawodowego

04 – 10 czerwca 2024 – część pisemna egzaminu zawodowy

03 czerwca 2024 – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

czerwiec 2024 – turniej piłki nożnej „Fair Play”

10 czerwca 2024 – ostateczny termin wystawienia ocen w ZS7

17 czerwca 2024 – zebranie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej

23 czerwca 2024 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2024 – zebranie Rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny

21 czerwca do 31 sierpnia 2024 – przerwa wakacyjna

sierpień 2024 – poprawkowy egzamin maturalny

26 – 27 sierpnia 2024 – ewentualne egzaminy poprawkowe promocyjne w ZS7

26 – 30 sierpnia 2024 – zebranie Rady pedagogicznej, praca w zespołach

02 września 2024 – zebrania z rodzicami klas I

 

 

Poniższy harmonogram może ulec zmianie po uszczegółowieniu terminów egzaminów przez CKE

lub ze względu na nowelizację przepisów prawa oświatowego

Udostępnij ten post
Skip to content