Plan pracy Zespołu Szkół nr 7

Plan pracy szkoły rok szkolny 2022/2023

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. 30 sierpnia 2022 – zebranie plenarne Rady Pedagogicznej o godz. 09:00
 2. 30 sierpnia 2022 – spotkanie komisji przedmiotowych o godz. 12:00
 3. 31 sierpnia 2022 – zebrania z rodzicami o godz. 17:00
 4. 1 września 2022 –  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, godz. 9:00, klasy pierwsze  godz. 10:30
 5. 7 września 2022 – zebrania z rodzicami pozostałych klas, wybór trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców
 6. 12 września 2022 – złożenie planów pracy komisji przedmiotowych; złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych rozkładów materiału i kryteriów ocen
 7. 14 września 2022 – zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie dokumentów: plan nadzoru dyrektora szkoły, harmonogram uroczystości szkolnych, plan pracy ZS nr 7, program wychowawczo-profilaktyczny, skład zespołów pomocy psych-pedagogicznej, dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szk. 2022/2023
 8. 15 września 2022 – złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w zawodowego w sesji zima 2023 w technikum
 9. wrzesień 2022 – Salon Maturzystów
 10. 28 września 2022 – zebranie Rady Rodziców godzina 17:00
 11. do 30 września 2022 – zebranie samorządu szkolnego – wybory, ustalenie planu pracy samorządu szkolnego
 12. 30 września 2022 – wychowawca klasy maturalnej składa dyrekcji szkoły deklaracje maturzystów o przystąpieniu do matury oraz dostarczenie wniosków o przystąpieniu do egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia
 13. 03 – 28 października 2022 miesięczna praktyka zawodowa klasy IIITA oraz IIITB
 14. październik/listopad/grudzień 2022 – szkolenia Rady Pedagogicznej (wg potrzeb), konferencje analizujące wyniki egzaminu gimnazjalnego, matury i egzaminu zawodowego – po otrzymaniu wyników z OKE
 15. 07 listopada do 02 grudnia 2022 – miesięczna praktyka zawodowa klasy IVT
 16. 09 listopada 2022 – spotkania z rodzicami
 17. listopad/grudzień 2022 – próbna matura, próbny egzamin zawodowy
 18. grudzień 2022/maj 2023 – powołanie szkolnego zespołu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 19. 2 grudnia 2022 – poinformowanie uczniów klasy IV o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwsze śródrocze
 20. 9 grudnia 2022 – poinformowanie uczniów klasy IV o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na pierwsze śródrocze
 21. 19 grudnia 2022 – poinformowanie uczniów klas I – III i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I śródrocze
 22. 16 grudnia 2022 – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych na pierwsze śródrocze w klasie czwartej T1
 23. 20 grudnia 2022 – zebranie klasyfikacyjne dla klasy IV
 24. 23 – 31 grudnia 2022zimowa przerwa świąteczna
 25. 31 grudnia 2022 – zakończenie I śródrocza dla klasy IV
 26. 05 stycznia 2023 – ostateczny termin wystawiania ocen na I śródrocze
 27. 09 – 21 stycznia 2023 – egzamin zawodowy – cz. praktyczna klas IV
 28. 10 – 14 stycznia 2023 – egzamin zawodowy – cz. pisemna klas IV
 29. 11 stycznia 2023 – zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
 30. 16 stycznia 2023 – koniec I semestru
 31. 16 – 29 stycznia 2023 – ferie zimowe
 32. 30 stycznia 2023 – rozpoczęcie II śródrocza
 33. 31 stycznia 2023 – zebranie Rady Rodziców godz. 16:30; zebrania z rodzicami godz. 17:00
 34. 01 lutego 2023 – Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące I sródrocze
 35. 07 lutego 2023 – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych
 36. 07 lutego 2022 – ostateczny termin składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023
 37. luty 2023 – powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego
 38. marzec/kwiecień 2023 – szkolenia Rady pedagogicznej wg potrzeb
 39. marzec/kwiecień 2023– Dzień Śląski i Dzień Otwarty
 40. 21 marca 2023 – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego w klasie IV
 41. 29 marca 2023 – zebranie Rady Rodziców i zebrania z rodzicami
 42. 31 marca 2023 – poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych6 na koniec roku szkolnego w klasie IV
 43. kwiecień 2023 – bieg profilaktyczny „Biegam zamiast…”
 44. 06 – 11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 45. 21 kwietnia 2023 – ostateczny termin wystawienia ocen w klasie IV
 46. 24 kwietnia 2023 – zebranie klasyfikacyjne klasy IV
 47. 04 – 05 – 08 maja 2023 – egzamin maturalny pisemny
 48. 23 maja 2023 – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
 49. 24 maja 2023 – konsultacje z rodzicami
 50. czerwiec/lipiec/sierpień 2023 – prace komisji rekrutacyjnej
 51. 01 – 18 czerwca 2023 – część praktyczna egzaminu zawodowego
 52. 02 – 07 czerwca 2023 – egzamin zawodowy cz. pisemna
 53. 5 czerwca 2023 – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
 54. czerwiec 2023 – turniej piłki nożnej „Fair Play”
 55. czerwiec 2023 – dodatkowy termin egzaminu maturalnego
 56. 14 czerwca 2023 – ostateczny termin wystawienia ocen w ZS7
 57. 19 czerwca 2023 – zebranie klasyfikacyjne Rady pedagogicznej
 58. 23 czerwca 2023 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 59. 23 czerwca 2023 – zebranie Rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny
 60. 23 czerwca do 31 sierpnia 2023 – przerwa wakacyjna
 61. sierpień 2023– poprawkowy egzamin maturalny
 62. 24 – 25 sierpnia 2023 – ewentualne egzaminy poprawkowe promocyjne w ZS7
 63. 25 – 31 sierpnia 2023 – zebranie Rady pedagogicznej, praca w zespołach
 64. 31 sierpnia 2023 – zebrania z rodzicami klas I

Poniższy harmonogram może ulec zmianie po uszczegółowieniu terminów egzaminów przez CKE

lub ze względu na nowelizację przepisów prawa oświatowego

Udostępnij ten post