Rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkół  ponadpodstawowych:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

REGULAMIN  REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH
na rok szkolny 2024/2025

 

PODSTAWA PRAWNA: 


 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)
  3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.1.20234 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 20234/2025.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
ZS 7 w Katowicach:

Harmonogram rekrutacji ustalono na podstawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki. 

 • 13 maja 2024 r. –  17 czerwca 2024 r. godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (osobiście po wydrukowaniu z elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów lub w postaci elektronicznej). 
 • 21 czerwca 2024 r. – 5  lipca 2024 r. godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstaowej o:
  – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  – zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Dopuszcza się złożenie nowego wniosku, w tym zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

 • do 11 lipca  2024  r. – weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
 • 12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 • 12 lipca 2024 r. – 18 lipca 2024 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 19 lipca 2024 r. do godz.14:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Technikum nr 7 kształci w zawodach:

 

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka lub geografia

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

– mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

Szkoła branżowa nr 5 kształci w zawodach:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia nr 5 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci klas ósmych.
 3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

Oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów):

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

Wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

REGULAMIN REKRUTACJI
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 5
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH
na rok szkolny 2024/2025

PODSTAWA PRAWNA:

– art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
– Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.1.20234 z dnia 29.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025

Szkoła kształci w zawodach:
– Technik pojazdów samochodowych
– Technik transportu drogowego

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
13 maja 2024 r. – 17 czerwca 2024 r. godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
21 czerwca 2024 r. – 5 lipca 2024 r. godz. 15:00 -Uzupełnienie wniosku o przyjęcie: do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo
– ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
– zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;

do 11 lipca 2024 r. – weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.
12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
13 lipca – 16 lipca 2024 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie;
12 lipca 2024 r. – 18 lipca 2024 r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
19 lipca 2024 r. do godz.14:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych Szkoły Branżowej II Stopnia nr 5, dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę:
a) wymienione na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej I stopnia: oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i fizyki.

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia:

Ocena: celujący – przyznaje się po 20 punktów;
Ocena: bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
Ocena: dobry – przyznaje się po 14 punktów;
Ocena: dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
Ocena: dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.
b) za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem/ zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
– w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

Udostępnij ten post
Skip to content