Projekt unijny „Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoc naukowe do nauki w zawodach samochodowych” w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0146/22-00

Tytuł projektu: Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych

Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego / Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Opis projektu: Projekt dotyczy doposażenia Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, w tym zakup i montaż trenażera czasu reakcji oraz symulatora zderzenia. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną nowe możliwości nauki, w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska drogowego oraz uatrakcyjniona zostanie baza dydaktyczna szkoły. Ze sprzętu będą korzystać uczniowie szkoły branżowej oraz technikum w ramach zajęć z przedmiotów: zasady kierowania pojazdami kategorii B i C+E, przepisy ruchu drogowego oraz użytkowanie środków transportu drogowego w zawodach: technik transportu drogowego, mechanik-kierowca, technik pojazdów samochodowych. Zakup trenażera czasu reakcji oraz symulatora zderzenia pozwoli na uzupełnienie niewystarczających zasobów dydaktycznych szkoły w stosunku do wymogów podstawy programowej i dokształcania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Okres rzeczowej realizacji projektu: I kw. 2023r. – II kw. 2023r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 55 440,00 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 47 124,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 8 316,00 zł (15 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

 

Udostępnij ten post
Skip to content