Technikum nr 7

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

 

 

Charakterystyka zawodu

Do zadań automatyka sterowania ruchem kolejowym należy:

 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
 • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
 • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
 • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
 • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
 • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym;
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe;
 • prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

 To dziedzina pracy kolei odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Pracownicy tej służby są odpowiedzialni za sprawne działanie szeregu istotnych elementów infrastruktury kolejowej, takich jak: sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada stacyjna, blokada liniowa, itd. Ponieważ urządzenia sterowania ruchem kolejowym przeszły cały szereg innowacji związanych przede wszystkim ze zwiększeniem prędkości pociągów spółki kolejowe odeszły od archaicznych urządzeń mechanicznych czy elektromechanicznych na rzecz urządzeń komputerowych. Automatycy pracują obecnie na nowoczesnych urządzeniach w firmach o szerokim spektrum działań.

 Szansa zatrudnienia w: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową. Urządzenia SRK- Sterowania Ruchem Kolejowym stają się obecnie urządzeniami, w których procesie sterowania potrzebna jest wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki oraz tematyki techniki komputerowej i mikroprocesorowej. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie świetnie odnajdują się jako przyszli fachowcy pracujący w automatyce i sterowaniem ruchem kolejowym ale także jako pracownicy działów automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi w firmach, zakładach produkcyjnych różnych branż.

Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!

 

Technik transportu drogowego

Charakterystyka zawodu

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych

Technik pojazdów samochodowych

 

Charakterystyka zawodu

Jest to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobu napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrola jakości wykonywanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe  umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

2. Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Na liście zawodów z przyszłością znajdują się te, które mają związek z rozwojem technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilności ludzi.

Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest coraz większe.

 

Udostępnij ten post