Technikum nr 7

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

 

Charakterystyka zawodu

Do zadań automatyka sterowania ruchem kolejowym należy:

 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
 • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
 • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
 • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
 • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
 • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym;
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe;
 • prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

 To dziedzina pracy kolei odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Pracownicy tej służby są odpowiedzialni za sprawne działanie szeregu istotnych elementów infrastruktury kolejowej, takich jak: sygnalizacja, urządzenia samoczynnego hamowania pociągów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, blokada stacyjna, blokada liniowa, itd. Ponieważ urządzenia sterowania ruchem kolejowym przeszły cały szereg innowacji związanych przede wszystkim ze zwiększeniem prędkości pociągów spółki kolejowe odeszły od archaicznych urządzeń mechanicznych czy elektromechanicznych na rzecz urządzeń komputerowych. Automatycy pracują obecnie na nowoczesnych urządzeniach w firmach o szerokim spektrum działań.

 Szansa zatrudnienia w: liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową. Urządzenia SRK- Sterowania Ruchem Kolejowym stają się obecnie urządzeniami, w których procesie sterowania potrzebna jest wiedza z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki oraz tematyki techniki komputerowej i mikroprocesorowej. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie świetnie odnajdują się jako przyszli fachowcy pracujący w automatyce i sterowaniem ruchem kolejowym ale także jako pracownicy działów automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi w firmach, zakładach produkcyjnych różnych branż.

Realizacja stypendiów dla najlepszych uczniów począwszy od II semestru klasy pierwszej !!!

 

Technik transportu drogowego

Charakterystyka zawodu

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych

Technik pojazdów samochodowych

 

Charakterystyka zawodu

Jest to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobu napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrola jakości wykonywanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe  umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

2. Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Na liście zawodów z przyszłością znajdują się te, które mają związek z rozwojem technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilności ludzi.

Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest coraz większe.

Technik transportu kolejowego

Charakterystyka zawodu

1. Zadania zawodowe * organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu * obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, * nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej * planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym * przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób * zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów

2. Środowisko pracy Technik transportu kolejowego może pracować na następujących stanowiskach: * dróżnik przejazdowy – obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd, osłanianie pociągów zatrzymywanych na szlaku, konserwowanie i utrzymywanie przejazdu i nawierzchni kolejowej w granicach przejazdu * zwrotniczy – obsługa i utrzymanie zwrotnic i wykolejnic, nastawianie ręczne lub automatyczne * nastawniczy – obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sprawdzanie stanu i działania zwrotnic, wykolejnic i sygnałów, prowadzenie dokumentacji ruchowej * dyżurny ruchu – prowadzenie ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach, zarządzanie, nadzorowanie i wykonywanie innych czynności związanych z ruchem pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzenie dokumentacji ruchowej. Praca na tych stanowiskach odbywa się w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne. Jest to praca stresująca i wymagająca dużej oporności psychicznej, bowiem pracownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów.

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne * bardzo dobry stan zdrowia – kategoria I * odporność psychiczna i fizyczna * zrównoważenie emocjonalne * zdolność koncentracji i cierpliwość * rozwaga i opanowanie * odpowiedzialność i obowiązkowość 4. Przeciwwskazania zdrowotne Kandydaci do technikum są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną ucznia oraz wady wzroku, słuchu i postawy, a także zaburzenia o charakterze psychicznym.

Technik pojazdów kolejowych – kierunek nie będzie otwarty w roku szkolnym 2023/2024

fot.PKP Cargo

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych:

 •  naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
 •  montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych,
 •  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.

W zakresie kwalifikacji TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych:

 •  prowadzenia i obsługi pojazdów trakcyjnych,
 • wykonywania prac w charakterze rewidenta taboru kolejowego,
 • diagnostyki stanu technicznego taboru kolejowego.
Udostępnij ten post
Skip to content