Konkurs „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

Regulamin konkursu międzyszkolnego

Nazwa konkursu:

Konkurs fotograficzno-informatyczno-historyczny „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

1.       Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach.

2.       Konkurs skierowany jest do uczniów szkół (podstawowych, gimnazjów).

3.       W ramach uczestnictwa w konkursie należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com rozwiązanie zadań, które będą się ukazywać na stronie www.zs7.katowice.pl

4.       Patronat honorowy:

– Prezydent miasta Katowice – Marcin Krupa

5.       Cele konkursu:

Þ     Upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu, w szczególności 150-lecia Katowic.

Þ     Poznanie ciekawych miejsc na terenie Katowic.

Þ     Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Śląska i Katowic.

Þ     Rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji.

Þ     Kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą.

Þ     Organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych.

6.       Warunki uczestnictwa:

a.       Konkurs skierowany jest do uczniów katowickich szkół podstawowych oraz gimnazjów

b.      Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie lub dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

Zespół Szkół nr 7

ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel. 32 254 06 26

c.       odpowiedzi konkursowe wysyłane są na adres: konkurs.zs7@gmail.com.

d.      do konkursu można przystąpić na każdym etapie jego trwania.

Konkurs polega na przesyłaniu odpowiedzi na 3 zagadki, które ukazywać będą się co miesiąc (od lutego 2016 r. do maja 2016 r.) na stronie szkoły Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach www.zs7.katowice.pl

7.       Termin konkursu, terminy zagadek, odpowiedzi i punktacja:

a.      konkurs trwać będzie od 10 lutego 2016 r. do 9 czerwca 2016 r. do godziny 24:00 (w tym okresie ukażą się 4 zestawy konkursowe).

b.      10 dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00 na stronie www.zs7.katowice.pl ukażą się zadania konkursowe.

c.       punktacja:

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 10-11 – otrzymują 10 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 12-14 – otrzymują 8 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 15-17– otrzymują 5 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-osoby, które udzielą odpowiedzi w dniach 18-9 – otrzymują 2 pkt za każdą dobrą odpowiedź,

-błędne odpowiedzi nie będą punktowane,

-odpowiedzi przysłane po wyznaczonym terminie nie będą punktowane.

W każdym miesiącu można zdobyć dodatkowe punkty wykonując jedno z zadań informatyczno- fotograficzne (ważne trzeba zmieścić się w czasie do 9 dnia następnego miesiąca zyskując kolejne 10 punktów)

d.      Odpowiedzi zadań konkursowych należy przesyłać na adres: konkurs.zs7@gmail.com

W tytule e-maila z odpowiedziami należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu.

e.      Na każdy e-mail z odpowiedziami zostanie odesłane potwierdzenie otrzymania wiadomości. Jeżeli takie potwierdzenie nie dotrze w ciągu 2 dni będzie to oznaczało, że wiadomość wysłana przez uczestnika nie dotarła na adres zs7.konkurs@gmail.com

8.       Skład jury: w skład jury wchodzą przedstawiciele Zespołu Szkół nr 7 i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

9.       Rozstrzygniecie konkursu:

1)      Wszystkie punkty przyznane za przesłanie prawidłowych odpowiedzi zostaną zliczone, a uczestnicy, którzy zebrali najwyższą liczbę punktów zostaną nagrodzeni.

2)      Dopuszcza się inną formę rozstrzygnięcia konkursu w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

10.   Ogłoszenie wyników konkursu:

1)      Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu czerwcu 2016 podczas konkursu Fair Play.

2)      Laureaci konkursu zostaną wcześniej powiadomieni.

Uwagi dodatkowe:

1)      Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

2)      Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

3)      Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4)      Regulamin będzie umieszczony na stronie www.zs7.katowice.pl , w gablocie szkoły na I p.

5)      Regulamin zostanie rozesłany e-mailem do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Katowicach

Organizatorzy:

Romana Musialik

Renata Mrozik kontakt: renatamrozik@o2.pl

Grażyna Szynol

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs fotograficzno-informatyczno-historyczny

„Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

organizowanego przez ZS7 w Katowicach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Nazwa szkoły z adresem i telefonem

…………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela_ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ __ _ _

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych  prac i posiadam do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich. Do wykonania pracy użyłem legalnego oprogramowania.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przekazanie prac na rzecz organizatora, publikowanie, przetwarzanie oraz nieodpłatne udostępnianie prac konkursowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu fotograficznego  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).

……………………………………………………..………………….………………

Data i podpis ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego

 

Udostępnij ten post
Skip to content