Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Zasady rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Technikum nr 7 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 5

 

w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr 01-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

NABÓR do Technikum nr 7

 

 • technik pojazdów samochodowych
 •  
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym NOWOŚĆ!
 •  
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych NOWOŚĆ!

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.

 

2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają

 

obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 7.

 

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 

oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

 język obcy,

matematyka,

fizyka  

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)

Punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przeliczane są w następujący sposób:

 

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

NABÓR do Szkoły Branżowej I stopnia nr 5

 •  

mechanik pojazdów samochodowych

 

mechanik motocyklowy

 

elektromechanik

 

ślusarz

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ZSZ nr 5 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.

 

2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają

 

obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do  ZSZ nr 5.

 

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

 

oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

język obcy,

matematyka,

fizyka  

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia gimnazjum w wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)

Punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przeliczane są w następujący sposób:

 

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

18 maja – 18 czerwca 2018 r. – kandydat dostarcza do szkoły wniosek o przyjęcie;

 

22 czerwca – 26 czerwca 2018 r.  – kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

6 lipca 2018 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
i niezakwalifikowanych, wydanie skierowania na badania lekarskie;

 

6 lipca – 12 lipca 2018 r . – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 

13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

13 lipca – 31 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca: uczniowie nieprzyjęci do wybranych szkół  składają oryginały dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

 

 

 technikum2tt