Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Zasady rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Technikum nr 7 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach

ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

NABÓR do Technikum nr 7

technik pojazdów samochodowych
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym NOWOŚĆ!
technik dróg i mostów kolejowych NOWOŚĆ!
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję
2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.
2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 7.
3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za: oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):
język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka
Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punktów
Inne osiągnięcia kandydata:
Świadectwo ukończenia gimnazjum w wyróżnieniem – 7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia -18 punktów
Wolontariat- 3 punkty
wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)
Punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przeliczane są w następujący sposób:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

NABÓR do Szkoły Branżowej I stopnia nr 5

mechanik pojazdów samochodowych
mechanik motocyklowy,
elektromechanik
ślusarz
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję
2. O przyjęcie do klasy pierwszej ZSZ nr 5 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.
2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do ZSZ nr 5.
3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:
oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):
język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka
Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punktów
Inne osiągnięcia kandydata:
Świadectwo ukończenia gimnazjum w wyróżnieniem – 7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia -18 punktów
Wolontariat- 3 punkty
wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)
Punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przeliczane są w następujący sposób:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

TERMINY REKRUTACJI

19 maja – 19 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza do szkoły wniosek o przyjęcie;
23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. – kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
7 lipca 2017 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły i niezakwalifikowanych, wydanie skierowania na badania lekarskie;
7 lipca – 13 lipca 2017 r . – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
15 lipca – 31 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca: uczniowie nieprzyjęci do wybranych szkół składają oryginały dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

 technikum2tt