Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

Technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik

czytaj więcej...
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

czytaj więcej...
Technik budownictwa kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

czytaj więcej...
Polub nasz fanpage na Facebook

Polub nasz fanpage na Facebook

czytaj więcej...

Zasady rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Technikum nr 7 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 5

 

w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach

 

Zasady rekrutacji do Technikum nr 7 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 5
 w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady rekrutacji są wspólne zarówno dla absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych.

 

 Zasady rekrutacji na podstawie:

 1. Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/20120.
 2. Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniającej decyzję Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

 

 Technikum nr 7 kształci w zawodach:

 

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych  
 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.

     2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają

    obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 7.

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskana za:

oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

 język obcy,

matematyka,

fizyka  

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2

 

wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

– mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 – mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

 

 

Szkoła branżowa  kształci w zawodach:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy
 • elektromechanik
 • Ślusarz

 

 

 1. W celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych dyrektor ZS nr 7 powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 7 mogą ubiegać się tegoroczni absolwenci gimnazjum.

      2.a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają

    obowiązkowi nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej do Technikum nr 7.

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktówuzyskana za:

oceny z wybranych przedmiotów oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwie gimnazjalnym (maksymalnie 100 punktów):

 

język polski,

 język obcy,

matematyka,

fizyka  

 

Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punktów

 

Inne osiągnięcia kandydata:

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia –18 punktów

Wolontariat- 3 punkty

 

wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2

 

wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionego w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

– mnoży się przez 0,35

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 – mnoży się przez 0,3

 1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

13 maja – 25 czerwca 2019 r. – kandydaci dostarczają do szkoły wniosek o przyjęcie (wydrukowany  z elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów); 

21 czerwca – 25 czerwca 2019 r.  – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej) i zaświadczenia
 o wynikach egzaminu zewnętrznego (gimnazjalnego lub ósmoklasisty);

Od 26 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną dokumentacji dostarczonej przez kandydatów;

16 lipca 2019 r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
i niezakwalifikowanych, wydanie skierowania na badania lekarskie;

 

16 lipca – 24 lipca 2019 r . – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( gimnazjalnego lub ósmoklasisty) oraz  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca 2019 r. – ogłoszenie list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

25 lipca – 30 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w klasach.

 

 

 

 technikum2tt