„BIEGAM ZAMIAST…”

REGULAMIN BIEGU PROFILAKTYCZNEGO „BIEGAM ZAMIAST…”
I. Organizatorem biegu profilaktycznego jest Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach. Bieg organizowany jest w ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.
1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania jako alternatywnej, w stosunku do zachowań ryzykownych, formy spędzania wolnego czasu.
III.TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Start o godz. 10.00.
2. Miejsce startu: Plac apelowy na terenie Środowiskowego Klubu Wodniacko-Wędkarskiego „Maroko” w Katowicach
3. Miejsce mety: brama wejściowa Środowiskowego Klubu Wodniacko-Wędkarskiego „Maroko” w Katowicach (Osiedle Tysiąclecia).
4. Dystans biegu profilaktycznego „Biegam zamiast…” wynosi ok 1500 m.
5. Trasa biegu wiedzie aleją wokół stawu „Maroko” o nawierzchni brukowanej z kostki betonowej.
6. Mapa trasy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Na trasie rozstawieni będą przedstawiciele Organizatora odpowiedzialni za zabezpieczenie
8. Przed rozpoczęciem biegu opiekunowie grup biorących udział w biegu mają obowiązek przekazania do punktu organizacyjnego aktualnej liczby uczestników.
IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA
1. Punkt odświeżania będzie znajdował się na mecie biegu.
2. W punkcie odświeżania na mecie będzie dostępna woda mineralna.
3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu uczestniczą uczniowie wytypowani przez nauczycieli wychowania fizycznego szkół uczestniczących w akcji profilaktycznej, jak i chętni pracownicy danej szkoły.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest:
a) posiadanie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w imprezie sportowej.
b) pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie sportowej, na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku i zdjęć dziecka dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy (dotyczy uczniów małoletnich poniżej 18 roku
c) posiadanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej w przypadku pełnoletnich uczestników biegu.
1. Dokument o którym mowa w pkt. 2 lit. a, b i c stanowią załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Wypełnione dokumenty o których mowa w pkt. 2 lit. a, b i c przekazują organizatorowi biegu koordynatorzy z poszczególnych szkół do dnia 20 kwietnia 2016 roku.
3. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w imprezie „Biegam zamiast…” sprawują, wyznaczeni przez Dyrektorów szkół biorących udział w akcji, nauczyciele.
4. Opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektorów szkół zobowiązani do zapoznania uczestników biegu z niniejszym regulaminem i pisemnego potwierdzenia wykonania tej czynności.
5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
6. Ze względów bezpieczeństwa podczas biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.
7. Każdy z uczestników biegu zobowiązany jest do posiadania sportowego stroju i sportowego obuwia podczas trwania biegu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
4. Organizator nie udostępnia uczestnikom biegu pomieszczenia (szatni).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na starcie i mecie biegu oraz na trasie biegu.
6. Organizator ubezpiecza uczestników od NNW.
7. Organizator zapewnia obecność służb medycznych podczas trwania biegu
8. O bezpieczeństwo podczas trwania biegu dbać będzie Policja .
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA mapka trasy biegu

Udostępnij ten post
Skip to content