Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 im. STANISŁAWA MASTALERZA w KATOWICACH

Misja szkoły:
„ Kształcimy i wychowujemy efektywnie,
W dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze,
Wspierani przez licznych sojuszników”.
Wizja szkoły:
„Szkołę opuszczają absolwenci o bogatej osobowości,
Ukształtowanych postawach prospołecznych i prorodzinnych,
Dużej wrażliwości etycznej i kulturze osobistej,
Uczestniczący w życiu kulturalnym,
Umiejący znaleźć cel i sens życia”.
Dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Priorytety szkoły:
1. Poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie i uzupełnienie bazy
dydaktycznej szkoły.
2. Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego,
doskonalenie form i metod pracy z uczniem , a tym samym uzyskanie wyższych
wyników egzaminów zewnętrznych.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, usprawnianie ich funkcjonowania
psychospołecznego oraz eliminowanie różnego rodzaju deficytów i ograniczeń oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
4. Poprawa warunków estetycznych szkoły i jej otoczenia szkoły.
5. Budowanie zespołowej odpowiedzialności za pracę.

Zadania do realizacji w ramach w/w priorytetów:
I. Poprawa warunków kształcenia poprzez unowocześnienie i uzupełnienie bazy
dydaktycznej szkoły:

1. Przygotowywanie projektów, mających na celu pozyskanie środków unijnych na
wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne oraz pracowni
symulacyjnych do przeprowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych.
2. Przygotowywanie wniosków do instytucji zewnętrznych o wsparcie działań
związanych z poprawą warunków kształcenia.
3. Systematyczne pozyskiwanie środków na dokonywanie bieżących prac, remontów
i napraw.

II. Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego,
doskonalenie form i metod pracy z uczniem , a tym samym uzyskanie wyższych
wyników egzaminów zewnętrznych oraz modyfikowanie oferty edukacyjnej zgodnie
z potrzebami i oczekiwaniami:

1. Stałe monitorowanie potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań kandydatów względem szkoły –
elastyczność proponowanych kierunków kształcenia zawodowego.
2. Proponowanie nowych rozwiązań programowo – organizacyjnych.
3. Doskonalenie metod nauczania dla podniesienia poziomu kształcenia oraz wzrostu
wskaźnika uczniów zdających zewnętrzne egzaminy zawodowe, gimnazjalne, i maturalne:
a) organizowanie zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, obowiązujących na egzaminach gimnazjalnych i maturalnych w ramach dodatkowej godziny pracy dla nauczycieli,
b)podejmowanie działań mających na celu organizowanie dodatkowych zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych czy edukacyjnych na terenie szkoły finansowanych przez instytucje zewnętrzne.
III. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, usprawnianie ich funkcjonowania
psychospołecznego oraz eliminowanie różnego rodzaju deficytów i ograniczeń oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży:

1. Stała diagnoza sytuacji rodzinnej i wychowawczej w szkole – podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie rozpoznanych zaburzeń i deficytów,
2. Przygotowywanie projektów oraz zorganizowanie kompleksowej
pomocy specjalistycznej ( psychologiczno – pedagogicznej, terapeutycznej, doradczej).
3. Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań młodzieży, organizowanie zajęć
rozwijających rozpoznane predyspozycje uczniów ( edukacyjnych, sportowych, artystycznych, z zakresu przedsiębiorczości, itd.) oraz wyrównywanie szans uczniów.
4. Zorganizowane i cykliczne zagospodarowywanie czasu wolnego uczniów jako
alternatywa dla eliminowania zachowań ryzykownych i patologicznych.
IV. Poprawa warunków estetycznych szkoły i jej otoczenia:

1. Pozyskiwanie sponsorów zewnętrznych ( lokalne firmy), oraz desygnowanie środków
własnych ( pomoc rodziców).
2. Poprawa warunków estetycznych szkoły ( malowanie pomieszczeń, zakup gablot informacyjnych, odnawianie mebli sposobem gospodarczym itp.)
3. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stworzenie miejsc do wypoczynku
międzylekcyjnego dla młodzieży ( ławki, stoliki).
V. Budowanie zespołowej odpowiedzialności za pracę:

1. Angażowanie w realizację w/w zadań wszystkich organów szkoły: uczniów,
rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i w miarę możliwości
partnerów zewnętrznych.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
w wybranych obszarach:
I. KONCEPCJAPRACY SZKOŁY

Obszar I. 1. Zarządzanie Strategiczne

STANDARD

1. Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele oraz kierunki działania.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła posiada Plan Rozwoju Szkoły uwzględniający priorytetowe kierunki działań.
2. Program uwzględnia poprawę efektywności pracy szkoły.
3. W Statucie Szkoły określone są jej cele i zadania.

STANDARD

2. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania i akceptują strategię działania szkoły. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą, do czego szkoła dąży i jak będzie realizowała swoje cele.

WSKAŹNIKI

1. W procesie planowania uczestniczą poszczególne organy szkoły.

Obszar I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości
STANDARD

1. Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły.

WSKAŹNIKI

1. W szkole opracowano Plan Nadzoru Pedagogicznego, który jest konsekwentnie realizowany.
2. Plan nadzoru uwzględnia wnioski wynikające z analizy pracy szkoły.
3. Plan nadzoru uwzględnia wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy.
STANDARD

2. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrekcji szkoły sprzyja podwyższaniu jakości
jej pracy.

WSKAŹNIKI

1. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest w oparciu o plan opracowany przez dyrekcję.
2. W szkole stosuje się wszystkie procedury nadzoru pedagogicznego.
3. Nauczyciele dokonują ewaluacji procesów dydaktycznych i wychowawczych.
4. Nauczyciele dokonują we własnym zakresie zobiektywizowanego pomiaru osiągnięć uczniów.

STANDARD

3. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy.

WSKAŹNIKI

1. Dyrekcja szkoły tworzy Zespoły do prowadzenia mierzenia jakości oraz monitoruje i wspiera ich pracę.

Obszar I. 3. Promocja
STANDARD

1. Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia
swoje osiągnięcia.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła stara się prezentować swoje osiągnięcia w środowisku. Organizuje imprezy o zasięgu lokalnym( WOŚP ).
2. Informuje o swoich osiągnięciach na stronie internetowej szkoły.

STANDARD

2. Szkoła rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje
swoją ofertę edukacyjną.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła bada zainteresowania uczniów i kandydatów swoją ofertą edukacyjną odwiedza szkoły podstawowe i gimnazjalne, prowadzi rozmowy sondażowe i badania ankietowe.
2. Szkoła współpracuje z podmiotami mającymi wpływ na lokalny rynek pracy,
m.in. lokalnymi pracodawcami.
STANDARD

3. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność.
WSKAŹNIKI

1. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania edukacyjne.

STANDARD

4. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi
lokalnej społeczności.

WSKAŹNIKI

1. Nauczyciele oraz uczniowie realizują zadania na rzecz środowiska lokalnego.
2. Uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w akcjach charytatywnych o zasięgu:
szkolonym, lokalnym, ogólnopolskim (WOŚP, honorowe oddawanie krwi).

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Obszar II. 1. Nauczyciele
STANDARD

1. Kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

WSKAŹNIKI

1. Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych.
2. Indywidualne palny rozwoju zawodowego nauczycieli wynikają m.in. z realnych potrzeb
szkoły.
3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry są należycie wykorzystywane.

STANDARD

2. Ustalone są kryteria oceny jakości pracy nauczyciela.

WSKAŹNIKI

1. Monitorowana jest praca nauczycieli i stosowany system motywacyjny.

STANDARD

3. Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szkoły jest planowana i realizowana stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju.

WSKAŹNIKI

1. Polityka kadrowa dyrektora odpowiada potrzebom szkoły i realizowanym zadaniom.
2. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli są organizowane racjonalnie.
3. Dyrektor przestrzega uprawnień Rady Pedagogicznej w zakresie opiniowani swoich propozycji dotyczących przydziału nauczycielom zadań służbowych.
Obszar II. 2. Rozwój zawodowy nauczycieli

STANDARD

1. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz ich indywidualnymi potrzebami.

WSKAŹNIKI

1. Plan Rozwoju Szkoły zachęca nauczycieli do rozwoju zawodowego.
2. Opracowano plan doskonalenia zarówno Rady Pedagogicznej, jak i poszczególnych
nauczycieli, zgodny z planem rozwoju szkoły, rozpoznanymi potrzebami szkoły
i poszczególnych nauczycieli.
3. W szkole działają Zespoły Przedmiotowe.

STANDARD

2. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, planowane i systematycznie
organizowane.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła prowadzi wewnątrz szkolne doskonalenie nauczycieli ( WDN ).
2. Tematykę wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ustala Rada Pedagogiczna.
3. System doskonalenia nauczycieli jest monitorowany, a wyniki monitoringu służą
jego usprawnianiu.

STANDARD

3. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy a ich osiągnięcia są upowszechniane.

WSKAŹNIKI

1. Nauczyciele w działaniach edukacyjnych wykorzystują różnorodne metody i formy
pracy.
2. Osiągnięcia nauczycieli są upowszechniane, np. materiały dydaktyczne narzędzia diagnostyczne.

STANDARD

4. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczyciela.

WSKAŹNIKI

1. Przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Nowo przyjmowani nauczyciele są objęci doskonaleniem wewnętrznym.
Istnieje system opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.

Obszar II. 3. Warunki działalności szkoły

STANDARD

1. Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem umożliwiającymi realizację procesu kształcenia, wychowania oraz opieki.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła dysponuje bazą niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych.
2. Szkoła dysponuje środkami dydaktycznymi zgodnie z kierunkami kształcenia.
3. Systematycznie analizowany jest stan bazy i wyposażenia, a także są podejmowane
działania w celu zaspokojenia bieżących potrzeb w tym zakresie.

STANDARD

2. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

WSKAŹNIKI

1. Wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniu i funkcji.
2. Sprzęt szkolny i środki dydaktyczne są właściwie utrzymane, zabezpieczone i systematycznie wykorzystywane.
3. W bibliotece zgromadzony jest niezbędny, systematycznie uzupełniany księgozbiór.
Biblioteka jest dostępna w czasie pracy szkoły dla wszystkich uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Obszar II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy
STANDARD

1. Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole
zdrowe, bezpieczne higieniczne warunki.

WSKAŹNIKI

1.Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie BHP.
2. Uczniowie zapoznani są z zasadami BHP obowiązującymi w szkole.
3. Obiekt, pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom BHP.
4. Rozpoznawane są potencjalne zagrożenia oraz podejmowane są działania zapewniające
bezpieczeństwo i higienę pracy.

Obszar II. 5. Kierowanie szkołą, obieg informacji
STANDARD

1. Administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania
się zapewniają efektywne zarządzanie.
WSKAŹNIKI

1. Statut szkoły, wewnętrzne uregulowani i procedury odpowiadają przepisom prawa
i są dostępne dla całej społeczności szkoły ( strona internetowa, biblioteka).

2. Obowiązująca dokumentacja, w tym dokumentacja przebiegu nauczania jest
prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami.
3. Wszystkie organy szkoły w pełni realizują swoje zadania i kompetencje.
4. Dyrekcja współpracuje z nauczycielami w zakresie zarządzania i organizacji pracy
szkoły w sposób zgodny z prawem.
5. Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność
organizacji szkoły.
III. KSZTAŁCENIE
Obszar III. 1. Program nauczania
STANDARD

1. Szkolony zestaw programów nauczania realizuje podstawę programową i standardy
wymagań.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła realizuje zestawy programów nauczania opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając realizację podstawy programowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Szkolny zestaw programów nauczania jest zgodny ze standardami wymagań będących podstawą egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, a realizowane programy
nauczania są do nich dostosowane.
4. Szkolny zestaw programów nauczania tworzony jest przez Radę Pedagogiczną.
5. Dokonywana jest analiza i weryfikacja szkolnych zestawów programów nauczania.

STANDARD

2. W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem i kształceniem umiejętności
posługiwania się technologią informacyjną oraz planowaniem przez uczniów własnego
rozwoju.

WSKAŹNIKI

1. Realizacja programu nauczania umożliwia kształcenie umiejętności posługiwania się
technologią informatyczną.

Obszar III. 2. Organizacja procesu kształcenia
STANDARD

1. Organizacja procesu kształcenia umożliwia realizację zadań szkoły.

WSKAŹNIKI

1. Arkusz organizacyjny jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.
3. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie i ocenie.
4. Szkoła odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
5. Proces organizacji praktyk i zajęć praktycznych przebiega zgodnie z przepisami, a szkoła posiada pełne rozeznanie w zakresie ich efektywności.

STANDARD

2. Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju

WSKAŹNIKI

1. Szkoła zaznajamia ucznia z metodami ucznia z metodami i technikami tworzenia indywidualnych strategii uczenia się.
2. Szkoła proponuje uczniom możliwości rozwoju i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
3. Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz samodzielnego rozwiązywania różnych problemów.
4. Szkoła przygotowuje uczniów i umożliwia im udział w konkursach i olimpiadach.
5. Szkoła współpracuje z innymi szkołami zawodowymi, gimnazjami oraz innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie wymiany doświadczeń.

Obszar III. 3. Przebieg procesu kształcenia
STANDARD

1. W procesie kształcenia określono cele ukierunkowane na rozwój ucznia.
.

WSKAŹNIKI
1. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania.

STANDARD

2. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne.

WSKAŹNIKI

1. Zajęcia edukacyjne są właściwie przygotowywane i prowadzone.
2. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów.

STANDARD

2. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne.

WSKAŹNIKI

1. Uczniowie i ich rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole ( są z nimi zapoznawani).
2. Wymagania edukacyjne stawiane uczniom są precyzyjnie określone i dostosowane do
ich indywidualnych możliwości i predyspozycji.
3. Nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania.
4. System oceniania wewnątrzszkolnego jest poddawany okresowej analizie i ocenie.

Obszar III. 4. Efekty kształcenia
STANDARD
1. Szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

WSKAŹNIKI

1. Uczniowie biorą udział w konkursach, turniejach i olimpiadach.
2. Szkoła gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów.

STANDARD

2. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole lub podjąć kierunkową pracę zawodową.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła wpływa na uzyskanie możliwie wysokiego poziomu przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.
2. Szkoła współpracuje z pracodawcami.
3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość realizacji praktyk zawodowych i zajęć
praktycznych odpowiednio do wymagań programowych.

STANDARD

3. Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

WSKAŹNIKI

1. Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane
do doskonalenia pracy dydaktycznej szkoły.
IV. WYCHOWANIE I OPIEKA
Obszar IV. 1. Równość szans
STANDARD

1. Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów i zapewnia im rozwój osobowy.

WSKAŹNIKI

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły są zgodne z obowiązującymi regulacjami
prawnymi.
2. Prawa i obowiązki oraz nagrody i kary określone w Statucie szkoły są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka. Zapisy są jasne i zrozumiałe dla uczniów.

STANDARD

2. Szkoła jest wolna od jakichkolwiek uprzedzeń i niesprawiedliwości.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe
szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3. Programy nauczania i Program Wychowawczy, a także działania szkoły promują szacunek dla każdego człowieka, jego godność osobistą, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości.
4. W Programie Wychowawczym Szkoły uwzględnione są działania zapobiegające
zjawisku segregacji uczniów.

Obszar IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

STANDARD
1. Szkoła realizuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła posiada Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.
2. Program wychowawczy jest zbieżny z programem dydaktycznym, w którym uzyskuje wsparcie.

3. Działania wychowawcze szkoły uwzględniają między innymi:
a) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
b) wychowanie do życia w rodzinie,
c) edukację regionalną,
d) promowanie zdrowego stylu życia,
e) zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
f) przeciwdziałanie przemocy i agresji,
g) orientację zawodową i planowanie kariery,
h) edukację europejską.

STANDARD

2. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne.

WSKAŹNIKI

1. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie.
2. Uczniowie, w szczególności rozpoczynający naukę w szkole, mają zapewnioną opiekę i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
3. Wychowawcy należycie wywiązują się ze swoich statutowych obowiązków.
4. Rodzice współpracują z wychowawcami przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
5. W szkole tworzone są warunki do samorządowego działania uczniów oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
6. Przestrzegane są prawa i egzekwowane obowiązki uczniów.
7. Przestrzegane są postanowienia Statutu Szkoły w zakresie stosowania wobec uczniów nagród i kar oraz procedury odwoławcze. Zapisy są jasne i zrozumiałe dla uczniów.
8. W szkole określono spójne z przyjętym Programem Wychowawczym wymagania
w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględniane w procesie oceniania
zachowania uczniów.
9. Szkoła kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację poprzez sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
10. W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem i pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

Obszar IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły
STANDARD

1. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.

WSKAŹNIKI

1. Nauczyciele – wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami,
znają środowisko wychowawcze swoich uczniów.
2. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniom

STANDARD

2. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują
oraz podejmuje systematyczne działania opiekuńcze.

WSKAŹNIKI

1. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednimi formami opieki, zgodnie
z własnymi potrzebami i kompetencjami szkoły.
2. Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.
3. Szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie
sprawowania bezpośredniej opieki nad nimi.

Obszar IV. 4. Efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły
STANDARD

1. Postawy i zachowania uczniów odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznanym powszechnie normom postępowania.

WSKAŹNIKI

1. Uczniowie przestrzegają przyjętych i akceptowanych zasad zachowania.
2. Szkoła podejmuje działania służące integracji społeczności szkolnej.
3. Środki zaradcze podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności przynoszą
zamierzone skutki.

STANDARD

2. Szkoła podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze.

WSKAŹNIKI

1. Realizacja opracowanych programów profilaktyki skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień.
2. Szkolny program wychowawczy obejmuje priorytetowe treści i działania o charakterze wychowawczym; jest spójny ze szkolnym programem nauczania oraz planem rozwoju szkoły.
3. Szkoła gromadzi i analizuje wskaźniki pracy profilaktyczno – wychowawczej.
4. Szkoła wspiera rodziców w działaniach wychowawczych.

Udostępnij ten post
Skip to content