Przypomnienie o legitymacjach szkolnych

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol – MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol – MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 (symbol MEN-I/50/2) mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, ze wskazanym powyżej zastrzeżeniem wpisania numeru PESEL lub odpowiednio serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 (symbol MEN-I/51/2) może być, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a (symbol – MEN-I/50a-N/2). Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna. Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna.

Udostępnij ten post
Skip to content