Reforma oświaty

Katowice, dnia 9 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie szkoły informacji i materiałów dotyczących reformy edukacji w szczególności:

–        „Listu Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców”

–        broszury informacyjnej „Dobra Szkoła”

–        „Mapy Drogowej Reformy Edukacji”

–        plakatu „Dobra szkoła”

–        informacji na temat możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej

–        linków do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

Informuję, że wszystkie wymienione wyżej materiały można pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo plakat „Dobra Szkoła”, który otrzymaliście Państwo z MEN, proszę wywiesić w widocznym miejscu w szkole.

z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora Wydziału

Nadzoru Pedagogicznego

mgr Małgorzata Talarczyk

Udostępnij ten post
Skip to content