KONKURS X EDYCJA – WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWÓJ TRANSPORTU GÓRNEGO ŚLĄSKA

Zapraszamy do udziału w konkursie

Konkurs fotograficzny

„Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

X EDYCJA WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWÓJ TRANSPORTU GÓRNEGO ŚLĄSKA

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach.

 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego.

 3. Patronat honorowy i sponsor nagród Jan Olbrycht

 4. Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu,

 • wpływ Unii Europejskiej na rozwój Śląska i Katowic,

 • rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji,

 • kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą, 

 • organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych.

 1. Warunki uczestnictwa:

 • Kartę zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć na adres szkoły:

Zespół Szkół nr 7

ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel. 32 254 06 26

 • Zdjęcia konkursowe wysyłane są na adres: konkurs.zs7@gmail.com. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji bądź zmianie koloru. Niedopuszczalny jest fotomontaż i kolaże. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  udzielenie Organizatorom przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystanie fotografii oraz zgody na upublicznienie imienia i nazwiska autorów zwycięskich i wyróżnionych prac. 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, także podczas wystaw i innych publikacji związanych z konkursem.

 1. Powstanie kalendarz ścienny  z pracami konkursowymi na rok 2024.

 2. Termin nadsyłania prac do 18 grudnia 2023!

Na każdy e-mail z odpowiedziami zostanie odesłane potwierdzenie otrzymania wiadomości. Jeżeli takie potwierdzenie nie dotrze będzie to oznaczało, że wiadomość wysłana przez uczestnika nie dotarła na adres zs7.konkurs@gmail.com

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach,   i  uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej. Organizatorzy zwolnieni są od wszelkich zobowiązań odszkodowawczych wynikających z jakiejkolwiek formy naruszenia praw osób trzecich.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się styczniu 2024.
Laureaci konkursu zostaną wcześniej powiadomieni.

Uwagi dodatkowe:

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 • Regulamin będzie umieszczony na stronie www.zs7.katowice.pl .

 

Organizatorzy: 

Renata Mrozik

Kamila Hajok-Konopko

Sebastian Żyłka

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Udostępnij ten post
Skip to content