XI Edycja Konkursu Fotograficznego „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, Swoją Dzielnicę”

Dzień dobry 

W tym roku znowu mamy konkurs na kalendarz

Konkurs fotograficzny „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę”

XI EDYCJA WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWÓJ GÓRNEGO ŚLĄSKA

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego.
 3. Patronat honorowy i sponsor nagród Jan Olbrycht
 4. Cele konkursu:
 • upowszechnianie wiedzy na temat naszego regionu,
 • wpływ Unii Europejskiej na rozwój Śląska i Katowic,
 • rozwijanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji,
 • kształtowanie poczucia więzi z własnym regionem, miastem i dzielnicą,
 • organizacja czasu wolnego w gronie rodzinnym, przyjaciół i znajomych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie lub dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: 

Zespół Szkół nr 7, ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel. 32 254 06 26

 • Zdjęcia konkursowe wysyłane są na adres: konkurs.zs7@gmail.com.Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji bądź zmianie koloru. Niedopuszczalny jest fotomontaż i kolaże. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich). Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  udzielenie Organizatorom przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody na wykorzystanie fotografii oraz zgody na upublicznienie imienia i nazwiska autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, także podczas wystaw i innych publikacji związanych z konkursem.
 1. Nagrodą w konkursie będą karty podarunkowe do sieci sklepów Empik i kalendarze ścienne z pracami konkursowymi na rok 2023.
 2. Termin nadsyłania prac do 22 grudnia 2022!

Na każdy e-mail z odpowiedziami zostanie odesłane potwierdzenie otrzymania wiadomości. Jeżeli takie potwierdzenie nie dotrze będzie to oznaczało, że wiadomość wysłana przez uczestnika nie dotarła na adres zs7.konkurs@gmail.com

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach,   i  uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej. Organizatorzy zwolnieni są od wszelkich zobowiązań odszkodowawczych wynikających z jakiejkolwiek formy naruszenia praw osób trzecich.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się styczniu 2023.
Laureaci konkursu zostaną wcześniej powiadomieni.

Uwagi dodatkowe:

 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 • Regulamin będzie umieszczony na stronie zs7.katowice.pl .

 

Organizatorzy: 

Renata Mrozik kontakt: renatamrozik@o2.pl

Grażyna Szynol

Kamila Hajok-Konopko

poznaj-gorny-slask-katowice-swoja-dzielnice-regulamin

Udostępnij ten post
Skip to content